Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2024. Július 20. Szombat  Illés

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

2021.01.13. 14:30

Kecskemét a Petőfi-emlékhelyek egyike, az a város, amelyhez a költő gyermek-és ifjúkorának fontos eseményei kötődnek. Itteni tartózkodásainak helyszínei ma is jól beazonosíthatók. Ezeket jártuk most körbe Székelyné Kőrösi Ilona történész segítségével.

A Szabadság téri OTP helyén még az 1950-es években is Kecskemét egyik emblematikus épülete vonta magára a figyelmet: a Beretvás. A 19. század közepén épült szálloda, étterem és kávéház a régi Kecskemét életének jellegzetes helyszíne volt. Felépítése előtt ezen a helyen állt Hrúz Mihály lakóháza. A Kőrösi utca elején elhelyezkedő tágas belvárosi portát és az oszlopos-tornácos parasztpolgári házat 19. századi ábrázolások is megörökítették. Hrúz Mihály nagyapja egyike volt azoknak a Felvidékről leköltöző evangélikusoknak, akik  a 18. században Kecskeméten találtak végleges otthonra. A család a közös felvidéki felmenők révén rokonságban állt Hrúz Máriával, Petőfi édesanyjával. Többek között ennek a rokonságnak és Petrovics István kecskeméti üzleti kapcsolatainak köszönhető, hogy a kis Sándor Kecskeméten végezte elemi iskolai tanulmányait. Kosztot és kvártélyt a rokonoknál, Hrúz Mihály családjánál kapott. A családfő módos gazda és az evangélikus egyház egyik befolyásos világi vezetője volt. Népes családjából a legidősebb lány, az akkor 23 éves Erzsike foglalkozott vele legtöbbet. A 19. századi visszaemlékezések szerint ő énekelte neki az akkor divatos műdalt, amelynek refrénjét ("Cserebogár, sárga cserebogár"...) a Szülőföldemen című versében is felidézte a költő.

A kisdiáknak nem kellett sokat gyalogolnia az iskoláig, percek alatt átsétálhatott az evangélikusok telkén álló épületbe. Az evangélikus egyház iskolája a mai templom udvarán, a közeli imaház mellett állt. Az Ybl Miklós által tervezett templomot és a Luther-palotát a kisdiák Petrovics Sándor  még nem láthatta. Az iskola nádfedeles, fehérre meszelt, egyszerű épület volt, boglyakemencével fűtött egy tanteremmel, amelynek három ablaka közül kettő az udvarra, egy pedig egy kis kertre nézett. Az iskolának ezekben az években 50-60 tanulója volt. A helyszűke szükségszerűen koedukációt eredményezett: fiúk és lányok egy teremben tanultak. Az evangélikusok mellett görögkeleti és zsidó családok is ide járatták gyermekeiket. A 19. század végi leírások még említik az akkor már sárgára festett iskolaépületet. A Luther-palota építése és a környezet rendezése során sajnos lebontásra került. Helye a korabeli térképek segítségével pontosan beazonosítható. A Szabadság térről nézve a Luther-közi átjáró fölött emléktábla jelzi: e ház helyén állt az iskola, ahol Petőfi a betűvetést tanulta. A táblán olvasható dátum pontosításra szorul, hiszen a források alapján tudjuk, hogy a kis Petrovics nem 1830-ig, hanem 1831-ig volt a kecskeméti iskola diákja.

A Luther közben az Arany János utca felé indulva, a mai templom udvara és a templom mellett haladva, biztosak lehetünk abban, hogy itt, ezen a telken állt az egykori nevezetes iskolaépület. A templomban a szószék az, amit még Petőfi is biztosan látott, hiszen a régi imaházból vitték át az Ybl Miklós által tervezett új épületbe. A Petőfi kecskeméti iskoláztatására vonatkozó hivatalos dokumentumokat az evangélikus egyház irattárában őrzik.

A templom bejáratától néhány méterre, az Evangélikus Egyházközség Arany János utcai épületén 1984-ben helyeztek el emléktáblát, amelynek szövege az evangélikus egyház iskolájára és Petőfi  1828-1831 közötti itteni tanulmányaira emlékeztet. Megörökítették Petőfi tanítójának nevét is. Schifferdecker (Hajósi) Dániel 1817-től 1831-ig vezette az  iskolát. Gondos, felkészült, szorgalmas, de nagyon szigorú embernek tartották, akinek  pályája kezdetén az egyháztanáccsal is meggyűlt a baja a gyermekekkel való „tirannizmusi” bánásmód miatt. Az iskola  növekvő hírneve, különösen a latin nyelv sikeres oktatása azonban hamarosan feledtette ezt a hibáját. Híres volt szép írásáról is; a szépírásgyakorlatokhoz – az akkori szokásoknak megfelelően – sajátkezűleg írta elő az első sort tanítványainak. Petőfi is tőle  sajátította el a betűvetés szép, kalligrafikus formáját. Könyvtárában magyar, német és latin nyelvű irodalmi és történelmi munkák sorakoztak, ezeket az oktatásban is felhasználta. Schifferdecker Dánielről  a hivatalos egyháztanácsi  dokumentumok mellett abból a vaskos  füzetből tudhatunk meg legtöbbet, amelybe  1822-től kezdve folyamatosan beírta feljegyzéseit, s amely az 1960-as években egy kései rokona jóvoltából került közgyűjteménybe (ma a Bács-Kiskun Megyei Levéltár kecskeméti részlegében őrzik).

A római katolikus Főplébánia épületének Aranyhomok felőli oldalán emléktábla jelzi, hogy a belvárosnak ezen a részén állt egykor Szilády Károly nyomdász és kiadó nyomdája és tipográfiai műhelye. Szilády Károly Kecskemét művelődéstörténetének egyik kiemelkedő személyisége, aki 1841-ben új színt hozott a város életébe. Ő volt az első kecskeméti nyomdász és nyomdatulajdonos, aki kerek három évtizedig irányította az alföldi mezővárosban létrehozott vállalkozását. Tevékenysége és hírneve ez idő alatt túlnőtt a város határain, szakmai kapcsolatai a Kárpát-medencén túlra is kiterjedtek. Nyomdai irataiban Petőfi Sándor neve is megtalálható. Az 1842/43-as színházi évadra szóló Játékszíni zsebnaptárban is olvasható a vándorszínész Petőfi neve. Petőfi személyesen is megfordult a nyomdában. Szilády vállalta a közvetítést és a tárgyalást a piarista cenzorral, amikor Petőfi, Jókai Mór és Ács Károly egy közös verseskötetet szerettek volna kiadni. Hogy az  engedélyt könnyebben elnyerhessék, az összeállítás elején helyet kapott egy ártatlannak gondolt vers: a Disznótorban. A cenzor azonban éppen ezen botránkozott meg ("hogy az ég gömböc legyen és mi abban töltelékek?" ) és nem adott engedélyt a kiadásra.

A Malom Center épületén Kecskemét egykori színházi életéről tudósító emléktábla másolat, az eredeti ma a Katona József Emlékház udvarán található. A Gazdasági Gőzmalom bontása (felrobbantása) előtt az Emléktábla a Korona utcai homlokzaton emlékeztetett Kecskemét művelődéstörténetének fontos helyszínére és eseményeire. A Korona kávéház és fogadó tulajdonosa, Király Sándor 1833-tól 1868-ig saját telkén teremtett  fellépési lehetőséget az ideérkező vándorszínész társulatok és a helybeli műkedvelők számára. 1842-44-ben, kecskeméti főiskolás korában Jókai Mór is szerepelt a református kollégium színjátszó körével. 1843. január közepétől április elejéig Petőfi Sándor is fellépett a Korona színpadán, mint a Székesfehérvárról érkezett Szabó József-féle társulat tagja, többek között Szuper Károly és Dézsi Zsigmond – „a vidék Lendvayja” – társaságában. Az 1843 áprilisában Kecskeméten kiadott Játékszíni zsebkönyvből tudjuk: a „Borostyán” színésznevet elhagyva, Kecskeméten már  mint „Petőfi színész úr” szerepelt. Jutalomjátékul kapta meg a Bolond szerepét Shakespeare Lear király című darabjában. Kecskeméten 1847-ben, ezen a helyen került először színpadra a Bánk bán.  

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

A Petőfi kultusz intenzitása, változásai és hangsúlyai 1849-től napjainkig jól nyomon követhetők. A helyi emlékezet és a hivatalos kultusz egyik maradandó emléke a kecskeméti városháza főhomlokzatán található emléktábla. 1948-ban az 1848. március 15-ei forradalmi események megünneplésére készült a város. A forradalom és szabadságharc centenáriumi rendezvényei országszerte nagy hangsúlyt kaptak, így Kecskeméten is. Petőfi Sándor emlékének megörökítését is ekkor látták aktuálisnak, ennek köszönhetően került a városháza épületére a ma is látható emléktábla ezzel a szöveggel:

1848. március 15-e 100. évfordulóján készítette ezt az emléktáblát Kecskemét demokráciában megújhodott népe Petőfi Sándornak, a magyar népi forradalom költőjének emlékezetére.  Ennek a városnak  a falai között volt kisdiák, vándorszínész, színlaposztó, kollégiumi diákok, Jókai barátja, itt írta és segített kinyomtatni több feledhetetlen költeményét, köztük a "Jövendölés"-t, amelynek szavai beteljesedtek:

"Anyám az álmok nem hazudnak;

Takarjon bár a szemfödél:

Dicső neve költő fiadnak,

Anyám, soká, örökkön él"

Az "ideológiai megalapozottság" nyilvánvaló: a népi és forradalmi költő a hatalom számára fontos és vállalható, a sokezres tömeg előtt a szónokok Petőfiről mint a demokratikus Magyarország előhírnökéről szóltak. Petőfi emlékének megörökítése azonban méltó és megérdemelt; korábban csak két emléktábla jelezte a kisdiák és a vándorszínész  kecskeméti tartózkodásait. Az ünnepségen a Respublica című verse hangzott el, az emléktábla szövege azonban azt a költeményt idézte, amelyet  a forradalom előtt öt évvel ‒ Kecskeméten írt és keltezett. 1843 márciusában Petőfi Kecskeméten írta több ismert versét, amelyek a Petőfi-kötetekben is olvashatók. A Jövendölés részletének emléktáblán való megörökítése jó választás volt. Petőfi a közel három hónapos kecskeméti tartózkodás idején már elindult a siker és a hírnév útján, de még nem volt biztos abban, hogy a színészet és a költészet közül melyiket választja. A vers záró sorai ‒ "Anyám, az álmok nem hazudnak" ‒ már egyértelműen a költői elhivatottságról tanúskodnak.

Petőfi kecskeméti tartózkodásainak a fentieken kívül még további, jól behatárolható helyszínei ismeretesek, és számos forrás szól arról is, kikkel találkozott, milyen kapcsolatokra tett szert és milyen élményeket szerzett városunkban.

Székelyné Kőrösi Ilona

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában

Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában

Ünnepváró teadélutánt rendeztek ma a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művés...

Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere

Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere

Nyolc csomaguatomatát fognak kihelyezni a következő 1-2 héten belül Kecskeméten. Ezt Szemereyné P...

Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről

Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről

Hosszas vita bontakozott ki a mai közgyűlésen Kecskemét 2023-as költségvetéséről. A kormánypárti ...

Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése

Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése

Nagyobb hatékonyságú ivóvízvezetéket kap Kecskemét és Ballószög. A mai közgyűlésen megszavazták a...

Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban

Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta egészségügyi okokból lemondta a szombat délutánra a megyei könyvt...

Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE

Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE

Két héttel ezelőtt éppen a Messzi István Sportcsarnokban szerezte meg első győzelmét a bajnokságb...

A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt

A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt

„Az esztendő végének közeledtével, advent idején nekünk is számvetést kell készítenünk a mö...

Nem volt indulatoktól mentes a közgyűlés kezdete

Nem volt indulatoktól mentes a közgyűlés kezdete

„A város érdekeit nem csak szem előtt tartó, hanem messzemenőkig szolgáló költségvetést nyú...

Győzelemmel búcsúztatná az évet hazai pályán a KTE-Piroska Szörp

Győzelemmel búcsúztatná az évet hazai pályán a KTE-Piroska Szörp

A naptári esztendő utolsó hazai megmérettetésére készülnek a hírös harcosok. Ezúttal a tabella há...

Idén karácsonykor a Te kívánságod is teljesülhet!

Idén karácsonykor a Te kívánságod is teljesülhet!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Malom Központ és a Hírös Cédrus Egyesület jóvoltából...

Szeretett alma materében koncertezett Fülei Balázs

Szeretett alma materében koncertezett Fülei Balázs

A Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója kapcsán szervezett kecskeméti koncertsorozat részek...

Terelés az M5-ösön

Terelés az M5-ösön

Védőkorlát javítás valamint útépítési munkák miatt vannak forgalomkorlátozások térségünkben. Az Ú...

Elkészült Estike, a gerincsérült kutyus kerekes kocsija

Elkészült Estike, a gerincsérült kutyus kerekes kocsija

Elkészült a speciális kerekes kocsi Estike, a gerincsérült kutyus számára. A Menhely az Állatokér...

Megnövekedett az online elkövetett bűncselekmények száma

Megnövekedett az online elkövetett bűncselekmények száma

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, ami nem mindenki számára lehet boldog és gondtalan, hisze...

Hírek 1 percben!

Hírek 1 percben!

Nézze meg a nap legfontosabb kecskeméti híreit itt, egy percben.

Petőfi értelmezések a 21. században

Petőfi értelmezések a 21. században

Legendahántás, Petőfi és Arany barátsága egy kicsit másképpen, címmel tartottak előadást kedden e...

Segítsünk együtt a bűncselekmények áldozatainak!

Segítsünk együtt a bűncselekmények áldozatainak!

Bűncselekmények áldozatai számára indított gyűjtést a Kecskeméti Médiacentrum. Az Áldozatsegítő K...

Az 50. első díj Krakkóban - Durányik László a Múzsában

Az 50. első díj Krakkóban - Durányik László a Múzsában

Sorrendben az 50. első díjukat vehette át az Aurin Leánykar néhány napja Krakkóban, az ...

Országosan emelkedik, Kecskeméten csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

Országosan emelkedik, Kecskeméten csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja országos átlagot tekintve enyhe emelke...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

 • - Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
 • - Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.
 • - Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

 • - A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
 • - A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
 • - Az ön által kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve).
 • - Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
 • - Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
 • - A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
 • - Geotargeting

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

 • - A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
 • - Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies